Sep 19
  • Signatura Abadia 2_Arbolí_la Devesa
  • Signatura Abadia 3_Arbolí_la Devesa
  • Signatura Abadia_Arbolí_la Devesa

LA DEVESA ES FA RESPONSABLE DE L’ANTIGA ABADIA D’ARBOLÍ

El passat dia 16 de setembre de 2017, reunits per una banda Mn. Joan Águila Chavero, rector de la Parròquia de Sant Andreu d’Arbolí i per l’altra banda el Sr. Jordi Feliu Martínez, com a president i en representació de l’entitat cultural La Devesa, inscrita a la secció 1 del registre d’associacions de la Generalitat amb el número 59268 van formalitzar la signatura del conveni de sessió del immoble de l’antiga Abadia.

Les parts compareixents reconeixent mútuament la capacitat per formalitzar un document de sessió del citat immoble, i a aquest efecte exposaren que la Parròquia de Sant Andreu d’Arbolí és propietària de la casa rectoral, immoble situat a la Plaça de l’Església 2 d’Arbolí, inscrit al registre de la propietat de Falset. Que en referència a l’esmentada propietat de la Parròquia les dues parts convenen i acorden que la Parròquia cedirà per 70 anys l’edifici de la casa rectoral a l’Associació Cultural La Devesa per tal que es destini a les activitats pròpies de l’entitat.

Plantegem un equipament que albergui diferents espais habilitats amb les infraestructures necessàries per acollir: una aula per activitats formatives i educatives, una sala polivalent per reunions, exposicions, presentacions i conferències, una biblioteca per l’arxiu, l’estudi i la consulta de documents, unes oficines per l’administració i la gestió de l’associació i la resta d’infraestructures necessàries per un equipament d’aquesta tipologia: lavabos, magatzem i una petita cuina.

Imaginem un espai per La Devesa, i per extensió pel poble, on els/les sòcies es puguin reunir informalment com a persones i habitants d’Arbolí, formalment com a entitat i des d’on generar activitats de caràcter social, educatiu, formatiu i lúdic pel poble, els pobles veïns i els visitants. Un edifici que reculli un ambient acollidor i versàtil que disposi de diferents serveis i espais per realitzar activitats i trobades de diferents tipologies.